Ajankohtaista »

Tee vikailmoitus: 0400 337 052

Ilmoita vesimittarin lukema: Tästä »

Vesi- ja viemärilaitos

Vesilaitos kuuluu Keski-Savon Vesi Oy:n palvelualueeseen ja sen tehtävänä on laadukkaan talousveden hankinta ja jakelu kuluttajille. Viemärilaitoksen tehtävänä on jäteveden vastaanotto ja puhdistus lupaehtojen mukaisesti. Laitos hoitaa lisäksi puhdistamolietteen ja biojätteen kompostoinnin.

Talousvesi

Talousvesi hankitaan Pieksämäen alueella sijaitsevasta Syvänsin pohjavedenottamolta, josta vesi pumpataan alkalointilaitoksen kautta kaupungin vesijohtoverkostoon, Taulumäen sekä Könönpellon vesitorneihin. Vedenkulutus Varkaudessa on vuositasolla noin 1,6 miljoonaa m3 eli 4500 m3 vuorokaudessa. Vesijohtovesi jaetaan yhteispituudeltaan 286 kilometrin vesijohtoverkoston välityksellä kulutuskohteisiin.

Laadultaan talousvesi on erinomaista ja täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset. Talousvesi on laadultaan pehmeää, arvoltaan n. 0,65 mmol/l (3,7 dH). Veden happamuus pH on noin 8,0 eli vesi on lievästi emäksistä.

Kangaslammin kaupunginosassa talousvesi hankitaan Itkonsaaren pohjavesialuuelta, josta se pumpataan alkaloinnin kautta taajaman vesijohtoverkostoon. Vedenkulutus kaupunginosassa on vuositasolla noin 18 100 m3 eli 50 m3 vuorokaudessa. Vesijohtovesi johdetaan yhteispituudeltaan 8 kilometrin vesijohtoverkoston välityksellä kulutuskohteisiin.

Laadultaan talousvesi on erinomaista ja täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset. Talousvesi on laadultaan erittäin pehmeää n. 0,30 mmol/l (2,0 dH). Veden happamuus pH on noin 8,0 eli vesi on lievästi emäksistä.

TALOUSVESITUTKIMUKSIA

WSP julkinen yhteenveto

 

Jätevesi

Kulutuskohteissa syntynyt jätevesi johdetaan 245 kilometriä pitkän viemäriverkoston ja 61 jätevedenpumppaamon välityksellä Akonniemeen, jossa jätevesi käsitellään biologiskemiallisessa puhdistamossa. Käsiteltävän jäteveden määrä on vuositasolla noin 3,4 milj. m³. Määrä on huomattavasti suurempi kuin vedenkulutus, joka johtuu lähinnä vanhojen verkostojen vuotovesistä, kiinteistöjen piha- ja salaojavesistä, joita on joillakin alueilla jouduttu johtamaan jätevesiin.

Akonniemen puhdistamotulokset täyttävät lupaehtojen mukaiset vaatimukset. Puhdistusteho on vaihdellut 95- 99 %, vaatimustason ollessa 95 %.

Keski-Savon Vesi Oy:n kompostilaitoksella kompostoidaan puhdistamolietteen lisäksi talousalueen biojätteet. Tuloksena saadaan laadukasta maanparannusainetta sekä viherrakennusmultaa, jota käytetään mm. omien rakennuskohteiden viimeistelytöissä.

Kangaslammin kaupunginosan kulutuskohteissa syntyvät jätevedet johdetaan 7 kilometrin pitkän viemäriverkoston ja kahden jätevedenpumppaamon välityksellä jätevedenpuhdistamolle, jossa jätevesi käsitellään biologiskemiallisessa puhdistamossa. Käsiteltävän jäteveden määrä on vuositasolla 22 000 m³. Vuotovesien määrä Kangaslammin verkostossa on vähäinen.

Kangaslammin puhdistamoulokset täyttävät lupaehtojen mukaiset vaatimukset. Puhdistusteho on vaihdellut 95- 98 %, vaatimustason ollessa 90 %.

AKONLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VUOSIRAPORTTI

KANGASLAMMIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VUOSIRAPORTTI